Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Mời bạn đọc báo

  DU LỊCH BỐN PHƯƠNG

  Ảnh ngẫu nhiên

  Nhung_Dieu_ky_la_360p.flv Keo_co_vo_dich_the_gioi_2_360p.flv Dan_Ocgan.swf NgayKhaiTruong__Sang_tac_Minh_Trang.mp3 EmYeuGioHocHat.mp3 01nguoi_thay__ST_Nguyen_Nhat_huy.mp3 Bai_Hat_Tang_Thay_.mp3 B_i_ca_hy_v_ng__NSND_L__Dung.flv Phuongvimuahoakyniem31.jpg Nhung_dieu_thay_chua_ke__Doan_Trang_NCT_2724632111.mp3 KhiTocThayBacTrang.mp3 Proud1.mp3 Ngo_Gia_Tu_School__Eakar__Daklak__Powered_by_Discuz.mp3 Lacongai.mp3 ChangTraiThang121.mp3 Chieclacodon.mp3 NgoiNhaHanhPhuc2.mp3 Pipi.jpeg

  Điều tra ý kiến

  Theo bạn trang Web của trường THCS Trần Phú:
  Hữu ích
  Tàm tạm
  Thường
  Không có tác dụng

  Hỗ trợ trực tuyến

  • (quanghuy60tp@gmail.com)

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  De thi HSG anh 6

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Ngiyeenx Thị Hoa
  Người gửi: Nguyễn Thị Hoa
  Ngày gửi: 22h:53' 26-04-2013
  Dung lượng: 47.0 KB
  Số lượt tải: 16
  Số lượt thích: 0 người
  FINDING EXCELLENT STUDENT TEST
  TRAN PHU SECONDARY SCHOOL
  Full name:.....................................................................
  Class 6 .........................................................................

  I. Choose the word which underlined part is pronounced differrently.[1m]
  1. a. fall b. camp c. activity d. basketball
  2. a. cook b. boot c. book d. flood
  3. a. season b. volleyball c. hot d. dog
  4. a. snow b. now c. low d. show
  5. a. hot b. cold c. long d. short
  II.Find, underline and correct the mistake in these sentences.[2ms] (Tìm, gạch chân và sửa một lỗi sai trong câu)
  Susan watch TV every night.

  What is her brother do now?

  Thuy Quen don`t play video games after school.

  Christina`s cousins always do their homeworks

  Elain never is late for school.

  How often does her mother play volleyball? – Twice week.

  Where do John and Bruce playing badminton at the moment?

  Where does usually Marrie do aerobics?
  III. Choose the best answer[5ms]
  We don`t often go ....................
  a. badminton b. basketball c. football d. jogging
  2. Which ................do you like? – Summer
  a. color b. sports c. drink d. season
  3. I want .......................up late in the winter.
  a. get b. getting c. to get d. gets
  4. She is the ......................student in her class.
  a. small b. smaller c. smallest d. the smallest
  5. Anne is from the USA. She speaks .......................
  a. French b. English c. Japan d. Vietnamese
  6. The Nile River is....................than Mekong River.
  a. long b. longer c. the longest d. longest
  7. Yoko is from Japan. .................is Japanese.
  a. I b. He c. they d. She
  8. What`s the......................like in DakLak?
  a. season b. weather c. matter d. winter
  9. Which ..................do you go to? – I go to Tran Phu school.
  a. school b. class c. room d. grade
  10. What about..................... the citadel?
  a. to visit b. visiting c. visit d. visits
  IV. Rewrite the sentences that don`t change the meaning. Beginning with the words given.[2ms] ( Viết lại câu mà nghĩa của câu không thay đổi bắt đầu bằng từ cho sẵn)
  We have a big TV in our classroom.
  There....................................................................................................................................................................
  Ho Chi Minh city has hot and wet weather in the dry season.
  In Ho Chi Minh city, The ...................................................................................................................................
  At school, Huong likes eating beef best.
  Beef is..................................................................................................................................................................
  I usually ride my bike to school
  I usually travel......................................................................................................................................................
  5. What about seeing a movie?
  Why don`t...........................................................................................................................................................?
  They want to stay in a hotel
  They would........................................................................................................................................................
  Math is my favorite subject
  I like.....................................................................................................................................................................
  7. Let`s read an English book.
  What about.........................................................................................................................................................?
  Petronas Twin Towers is taller than Sears Tower.
  Sears Tower is.....................................................................................................................................................
  Minh is going to see Nha Trang beach next week.
  When..................................................................................................................................................................?
  V. Fill in the blanks with " How much, How many or How often"[1m] ( Điền vào chỗ trống với "How much, How many hoặc How often"
  1. ...............................butter does his mother want?
  2. ..............................oranges do you need?
  3. ..............................do they go fishing?
  4. ..............................is a bowl of noodles?
  VI. Supply the correct form of the verbs. [3ms] ( chia động từ trong ngoặc)
  The girl often (play) table tennis in the afternoon.
  ..................................................................................
  She (skip) rope now.
  ....................................................................................
  He (watch ) a soccer match with his friends at the moment?
  ..................................................................................
  Look! The boys ( read) newspapers.
  ..................................................................................
  What Mai and Nam ( do ) tomorrow?
  ..................................................................................
  You ( not eat ) meat everyday.
  ..................................................................................
  VII. Arrange in order.[4ms] ( Sắp xếp để tạo thành câu)
  summer. / in / We / the / often / swimming / go/
  ...........................................................................
  do / he/ when / hot? / is / it / does / What/
  ............................................................................
  weather / like / the / What`s / today?
   
  Gửi ý kiến